Gizlilik Politikası

Bu Gizlilik Politikası, EXXEN Dijital Yayıncılık A.Ş. (“EXXEN”) tarafından kişisel verilerinizin de içinde bulunduğu çeşitli bilgilerin toplanması, kullanımı ve aktarımı ile ilgili haklarınızı ve yükümlülüklerimizi kapsayan kişisel verilerin korunmasına yönelik izlediğimiz prosedürleri açıklar. İşbu Gizlilik Politikası 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVVK”) ile Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

Kişisel verilerinizin veri sorumlusu EXXEN’dir.

EXXEN’e bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya EXXEN tarafından herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verileriniz EXXEN tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla;

Kişisel verilerinizi işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,

Şirketimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,

Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini ve KVKK’da sayılan diğer işlemlere tabi tutulabileceğini bildiririz.

Kişisel Verilerin Toplanması

Sizden hizmetlerimizi sunabilmek adına bazı kişisel verilerinizi elde etmekte, saklamakta ve aktarmaktayız.

Kredi Kartı ve/veya Banka Kartı ile üyelik halinde: İsim, soy isim, e-mail adresi ve kart bilgileri ve tarafımıza bildirmeyi tercih etmeniz halinde cep telefonu numaranız.

Form aracılığı ile ticari üyelik halinde: İşletme adı, ticaret unvanı, il, ilçe, vergi dairesi, vergi kimlik numarası, adres ve telefon numarası.

Mobil Ödeme ile üyelik halinde: Cep telefonu numarası ve operatör bilgisi.

Promosyon Kodu ile üyelik halinde: İsim, soy isim, e-mail bilgisi ve tarafımıza bildirmeyi tercih etmeniz halinde cep telefonu numaranız.

Uygulama İçi Satın Alma (In-App Purchase) yolu ile üyelik halinde: İsim, soy isim, e-mail bilgisi ve tarafımıza bildirmeyi tercih etmeniz halinde cep telefonu numaranız.

Hizmetimize erişmek için kullandığınız bilgisayar, ağ, ağ cihazları ya da kullanabileceğiniz EXXEN uyumlu diğer cihazlara (oyun konsolları, akıllı televizyonlar, mobil cihazlar, alıcı kutuları ve diğer yayın izleme cihazları) dair bilgi toplamaktayız.

Hizmeti sağlayabilmek adına iş ortaklarımız ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz. Bu İş Ortakları (hangi hizmetleri kullandığınıza bağlı olarak) şunları içerebilir: televizyon veya internet servis sağlayıcınız veya cihazlarında bizim hizmetlerimizi sunan diğer yayın izleme cihazı sağlayıcıları; cep telefonu operatörleri veya size servis sağlayan ve bize iletilmek üzere EXXEN hizmeti ödemesi tahsil eden veya EXXEN hizmeti için ön ödemeli promosyonlar sunan diğer şirketlerdir.

Kişisel Verilerin Kullanımı

Kişisel verileriniz, yürürlükteki mevzuatlara uygun olarak aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için otomatik olan ya da otomatik olmayan yöntemlerle, açık rızanızın bulunduğu ve kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, EXXEN’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla, bir hakkın tesis edilmesi, kullandırılması ve korunması amacıyla ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla EXXEN’in meşru menfaatleri gereği işlenmektedir.

Kişisel verileri işleme amaçları şirket politikaları ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz doğrultusunda güncellenebilecek olup; özellikle,

amaçları doğrultusunda kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar yürürlükteki mevzuatlar tarafından düzenlenmiş olup, ilgili kişinin kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri yurt içinde ve/veya yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

Kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda üçüncü kişilere aktarmaktayız:

Hukuki Süreçlerin yürütülmesi adına Gelir İdaresi Başkanlığı ile, finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi adına ilgili iş ortakları ile, pazarlama, reklam, iletişim, güvenlik, altyapı ve bilgi teknolojileri hizmetlerinin sunulması; hizmetimizin özelleştirilmesi, kişiselleştirilmesi ve optimize edilmesi; banka hesabı veya bakiye bilgisi sağlanması; kredi kartı işlemlerinin veya diğer ödeme yöntemlerinin sağlanması, müşteri hizmetlerinin sunulması adına üçüncü kişiler/şirketler ile paylaşılmaktadır.

Kişisel verileriniz sunucuların ve veri merkezinin yurtdışında bulunması sebebi yurtdışına aktarılmaktadır.

Sahip Olduğunuz Haklar

Kişisel bilgilerinizin işlenmesine itiraz edebilirsiniz ayrıca kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız.

EXXEN tarafından “İlgili Kişi Başvuru Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir.

EXXEN, başvuru taleplerinizi, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

İşbu Gizlilik Politikası, gerekli görüldüğü hallerde EXXEN tarafından revize edilebilir.

Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Gizlilik Politikası’nın en güncel haline www.exxen.com linkinden ulaşabilirsiniz.

Güvenlik Kapsamında Alınan İdari ve Teknik Tedbirler

EXXEN, kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

EXXEN, kişisel verilere yetkisiz erişilmesini, kişisel verilerin hatalı kullanımını, hukuka aykırı olarak işlenmesini, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. EXXEN, kişisel verileri işlerken güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır. Buna ek olarak, web sitesi, mobil uygulama,mobil websitesi ve akıllı TV uygulaması aracılığıyla EXXEN’e kişisel verilerinizi gönderirken, bu veriler SSL kullanılarak aktarılmaktadır.

EXXEN, işlediği kişisel verilere hukuka aykırı erişimin engellenmesi, bu verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin muhafazasının sağlanmasına ilişkin olarak:

Kişisel verilerin alındığı web sitesi, mobil uygulama, mobil websitesi ve akıllı TV uygulamasındaki tüm alanlar SSL ile korur,

Web sitesi, mobil uygulama, mobil websitesi ve akıllı TV uygulamasından toplanan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesi için, çalışanlarına yönelik erişim yetki ve kontrol matrisleri oluşturur ve uygulamaya alır,

Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini sağlamak üzere; periyodik olarak sızma testleri yaptırır, sistemin yetkisiz erişimlere dayanıklılığını test eder,

Fiziki ortamdaki kişisel verilerin mutlaka kilitli dolaplarda muhafaza edilmesini ve sadece yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlar,

Hizmet alınan üçüncü taraflara ait çerezler aracılığıyla işlenen kişisel veriler, üyelik sona erdiği takdirde üçüncü taraflara ait sistemlerden silinmektedir.

EXXEN’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, EXXEN tarafından işletilen platformlara veya EXXEN sistemine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, EXXEN bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

Çocuklar

EXXEN hizmetine abone olmak için 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekir. Belli bölgelerde reşit olma yaşı 18’in üzerinde olabilir; bu durumda abone olmak için bu yaşı doldurmuş olmanız gerekir. 18 yaşından küçük kişiler de hizmetimizden yararlanabilir, ancak bunu sadece bir ebeveynin veya yasal vasinin katılımı, denetimi ve onayıyla yapabilirler. Tüm departmanlarımız ve işbirliği yaptığımız gerçek ve tüzel kişiler de dahil olmak üzere çocuklarınızın kişisel verilerinin hassasiyetinin farkında olup bu verilerin korunması hususunda en yüksek mertebede özeni göstermekteyiz.

Çocuğunuzun kişisel verilerinin bizimle paylaşılması bir ebeveynin veya yasal vasisinin sorumluluğundadır. Çocuğunuzun kişisel verileri için bizlerle kvkkbasvuru@exxen.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Bu Gizlilik Politikasında Yapılan Değişiklikler

Bu Gizlilik Politikası, değişen yasalar, düzenlemeler veya işletimsel gereklilikler nedeniyle tarafımızca güncellenebilecektir. Bu tür değişikliklerle ilgili olarak, (ne zaman yürürlüğe girecekleri de dahil olmak üzere) yasalar uyarınca bildirimde bulunacağız. Bu tür güncellemeler yürürlüğe girdikten sonra EXXEN hizmetini kullanmaya devam etmeniz, söz konusu değişiklikleri onayladığınız ve (geçerli olduğu sürece) kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.