Exxen - Kullanıcı Üyelik Sözleşmesi

KULLANICI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

EXXEN hizmetini satın alınmasından önce Ön Bilgilendirme Formunu ve aşağıda yazılı olan Kullanıcı Üyelik Sözleşmesi’ni (“Sözleşme”) dikkatli şekilde okumanızı rica ederiz. Sözleşme’de belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen bu hizmetten yararlanmayınız. İşbu Sözleşme’yi imzalamanız halinde, bu sayfalarda yazılı şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

1. TARAFLAR

İşbu Sözleşme; İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 96731-5 numarası ile kayıtlı Vergi Kimlik Numarası 6450371077 olan EXXEN DİJİTAL YAYINCILIK A.Ş. (Mersis No: 0645037107700001),(bundan sonra “EXXEN” olarak anılacaktır) ile www.exxen.com adresinden ve/veya mobil cihaz, telefon, akıllı televizyon ve/veya başkaca teknolojik aletler üzerinden reklamsız veya reklamlı aylık veya yıllık abonelik seçeneğini seçen ve bu kapsamda EXXEN’in sunduğu reklamsız veya reklamlı içerik hizmetlerinden (“İçerik Hizmetleri”) yararlanmak için işbu Sözleşme’yi akdeden tüketici (“Tüketici”) arasındadır.

İşbu Sözleşme elektronik ortamda yer alan butona tıklamak suretiyle imzalanarak taraflar arasında yürürlüğe girmiştir.

2. SÖZLEŞME KONUSU HİZMETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tüketici işbu Sözleşme’yi imzalayarak Ön Bilgilendirme Formu ile Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde özellikleri detaylıca belirtilen içerik hizmetlerini (“İçerik Hizmetleri “) satın almıştır. İçerik Hizmetleri’ne ilişkin tüm bilgiler ve kullanım şartları www.exxen.com adlı web sitesindeki ve/veya mobil uygulamasında detaylıca belirtilmektedir.

EXXEN, www.exxen.com adresinde yer alan uygulamalarıyla mobil cihaz ve/veya başkaca teknolojik aletler ile kendi yayın akışına göre seçilen İçerik Hizmetleri’ni, Tüketici’ye öncesinden belirttiği ücret ve koşullarda sunacaktır.

Bu kapsamda Tüketici de seçtiği abonelik tipine göre EXXEN’in sunduğu hizmet bedelini zamanında EXXEN’e ödeyecektir.

Şüpheye mahal vermemek adına belirtilmelidir ki; EXXEN hizmetlerini tamamen elektronik ortamda ifa edecek olup, Tüketici’ye hiçbir şekilde fiziken bir mal veya teslimat sunmayacaktır.

3. KULLANIM VE GÜVENLİK KURALLARI

Aşağıdaki yazılı durumlarda, EXXEN Tüketici’ye sağladığı İçerik Hizmetleri’ni engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:

a) Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türk Kanunları’na uygun olmayan bilgilerin sisteme kaydedilmesi halinde;

b) EXXEN’de yer alan İçerik Hizmetleri’nin bireysel kullanım dışında kullanıldığı tespit edilmesi veya İçerik Hizmetleri’ni kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması veya kullanılmaya çalışılması halinde;

c) EXXEN yazılımının genel güvenliğini tehdit edecek, kullanılan EXXEN altyapısını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi veya teşebbüsü halinde;

d) Tüketici’ye verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda, şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından da doğrudan Tüketici sorumludur. Aynı şekilde Tüketici, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Tüketici’ye aittir.

e) Tüketici’nin EXXEN kampanyalarının, veya yazılımından kaynaklanan herhangi bir sistemsel veya teknik açığından faydalanarak, EXXEN’e herhangi bir şekilde zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, EXXEN’in kampanyalarının, satış sisteminin veya internet sitesinin/platformun kötüye kullanılmasının EXXEN tarafından tespit edilmesi durumunda, EXXEN’in kanundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme; kullanıcının üyeliğine son verme; işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır.

f) Tüketici, üyelik sırasında belirtmiş olduğu tüm bilgilerin kendisine ait olduğunu, doğru ve güncel olduğunu, bilgilerin hatalı ve eksik bildirilmesinden kaynaklı doğacak tüm zararlardan yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

g) Tüketici, üyelik sırasında veya sonrasında değiştirdiği şifresini, üçüncü kişilerle paylaşmayacağını, şifresinin yetkisiz kullanımını tespit etmesi halinde derhal durumu EXXEN’e bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

h) EXXEN tarafından sağlanan İçerik Hizmetleri Tüketici’nin sisteme şifresini ve e-mail adresini girmesiyle sağlanacaktır. Tüketici’nin şifresini veya e-mail adresini yanlış girmesi sonucu İçerik Hizmetleri’nden faydalanamaması halinde EXXEN’e herhangi bir sorumluluk yüklenemeyecektir.

i) Tüketici, üyelik başvuru sırasında bildirdiği e-posta adresi üzerinden tek üyelik oluşturabilecektir. EXXEN sağladığı İçerik Hizmetleri aynı anda bir oturuma izin vermektedir.

4. BEYAN VE TAAHHÜTLER

a) Tüketici, EXXEN’in ifa ettiği 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uygun olarak lisans haklarına sahip olduğu İçerik Hizmetleri’ni hiçbir şekilde ticari amaçlarla kullanmayacağını, işbu Sözleşmede belirtilmeyen hiçbir yetkinin kendisine devredilmediğini, EXXEN’in kendisine sunduğu İçerik Hizmetleri’nin çoğaltma, yayma, işleme, umuma arz, dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim ve yeniden iletim haklarına ve pazarlama, kiralama, satma ve diğer her türlü haklarının yalnızca ve tek başına EXXEN’e ait olduğunu; bu maddeye aykırılık halinde EXXEN’in her türlü dava açma hakkı saklı olmak üzere uğrayacağı doğrudan ve dolaylı zararları EXXEN’in ilk talebinde herhangi bir ihbar veya ihtara gerek kalmadan ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Tüketici, EXXEN’in sağlamış olduğu İçerik Hizmetleri’nin kullanılması için gerekli altyapı, cihaz veya yazılımın sağlanmasından münhasıran kendi sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. EXXEN’in Tüketici’ye ait gerekli altyapı, donanım veya cihazları sağlamaması sonucu İçerik Hizmetleri’nin ifa edilmemesinden kaynaklı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

c)Mücbir sebeplerin gerçekleşmesi halinde EXXEN’in İçerik Hizmetleri’ni sağlayamıyor olmasından kaynaklı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

d) EXXEN, yazılım güncellemelerinden kaynaklı veya teknik problemler yaşanması nedeniyle İçerik Hizmetleri’ni ifa etmeyi geçici veya tamamıyla durdurabilir. Yaşanan teknik problemler nedeniyle sistemin durdurulması en kısa süre içerisinde giderilecektir. Belirtilen nedenlerle sistemin durdurulmasından kaynaklı Tüketici’nin EXXEN’den herhangi bir hak veya alacak/tazminat talep etme hakkı bulunmadığı tarafların kabulündedir.

e) Tüketici, İçerik Hizmetleri’nden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Tüketicinin korunması Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile EXXEN hizmetlerine ilişkin olarak yayımlanan her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Tüketici’ye aittir.

Bu kapsamda Tüketici EXXEN’in teknik zorunluluklar veya kanundan meydana gelecek değişiklikler veya zorlayıcı nedenlerle, işbu Sözleşme hükümlerini tek taraflı olarak değiştirebileceğini, güncelleyebileceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme’de yapılacak değişiklikler Tüketici tarafından kabul edilmezse, Tüketici’nin derhal fesih hakkı saklıdır. Bu durumda EXXEN, Sözleşme değişikliklerinin Tüketici tarafından kabul görmemesi halinde, İçerik Hizmetleri’ni durdurma, sunmama veya feshetme hakkına haiz olacaktır.

f) EXXEN, İçerik Hizmetleri’ni sunduğu internet sitesine ait alan adını ve internet sitesi ve/veya uygulamaları, içeriğini ve yer alan içerikleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebilir.

g) Tüketici, EXXEN İçerik Hizmetleri’ne bağlantı sağlayacağı internet altyapısına veya internet paketine vb. ilişkin tüm masraf ve sorumluluğun kendisinde olduğu, bu kapsamda kota ücretlerinden veya giderlerden EXXEN’in bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. HİZMET BEDELLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Tüketici, Ön Bilgilendirme formu ile Mesafeli Satış Sözleşmesinde belirtilen ve EXXEN web sitesinde açıklanan ücretli İçerik Hizmetleri’ne ilişkin hizmet bedellerini bildirilen şekillerde ödemeyeceğini, ödeme yapmaması halinde hizmetin EXXEN tarafından durdurulacağını kabul ve taahhüt eder.

EXXEN her zaman ürün ve/veya hizmet bedellerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Tüketici hizmet bedellerinde meydana gelebilecek değişiklikleri kabul etmediği takdirde işbu Sözleşme’yi, güncel bedelin Tüketici’den tahsil edileceği tarihe kadar aboneliğini iptal edebilir. Belirtilen süre içerisinde işbu Sözleşme’yi feshetmeyen Tüketici yeni döneme uygulanacak hizmet bedeline ilişkin değişikliği kabul etmiş kabul edilecektir.

Tüketici’nin EXXEN platformuna tanıttığı kredi kartının geçerli olup olmadığının teyidi amacıyla 1 TL (veya sisteme tanıtılan kredi kartının faaliyet merkezi Türkiye’de olmayan bir banka veya ödeme kuruluşuna tabi olması durumunda 1 TL’ye denk gelen yabancı para birimi) tutarında ücret tahsil edilecek olup, söz konusu bedel bir hafta içerisinde Tüketici’nin kredi kartına iade edilecektir.

6. ÜCRETSİZ İZLEME HAKKI

EXXEN tarafından Tüketici’ye belirtilmiş herhangi bir süre boyunca ücretsiz izleme hakkı sunulması halinde, Tüketici üye olmasından itibaren belirtilmiş süre boyunca İçerik Hizmetleri’nden ücretsiz olarak faydalanabilecektir. Ücretsiz deneme süresi boyunca Tüketici, dilerse İçerik Hizmetleri’ni almaktan vazgeçebilir ve aboneliğini iptal edebilir. Bu kapsamda EXXEN tarafından Tüketici’nden herhangi bir ücret tahsil edilmeyecektir.

Belirtilmiş  ücretsiz izleme süresi geçtikten sonra, Tüketici tarafından herhangi bir abonelik iptal talebi gelmez ise Tüketici’nin aboneliği başlamış olacak ve EXXEN tarafından sisteme tanıtılan kredi kartından seçilen abonelik tipine göre hizmet bedeli tahsil edilecektir.

Yıllık yenilenen reklamlı veya reklamsız aboneliklerde Tüketici’ye tanınan iki aylık ücretsiz izleme hakkı, Tüketici’nin aboneliğini iptal etmesi halinde geçersiz olacaktır. Bu kapsamda cayma hakkını kullanan Tüketici’ye yıllık paketlerde uygulanan indirim tutarı paketi kullandığı ay hesabı dahil edilmek suretiyle bedelden mahsup edilerek iade edilecektir.

7. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VEYA ABONELİK İPTALİ

EXXEN, tamamen ve tek taraflı kararı ile işbu Sözleşme konusu ürün ve/veya hizmeti tüketicilere sunmaktan vazgeçmesi ve genel olarak hizmeti sonlandırmaya karar vermesi halinde Tüketici yayın hizmetini sonlandıran EXXEN’den hiçbir şekilde herhangi bir hak veya bedel talep etmeyecektir.

Tüketici, işbu Sözleşmeyi feshetmek istediği takdirde EXXEN’e yazılı bildirimde bulunmak veya çağrı hizmetlerine bildirimde bulunmak suretiyle aboneliğini sonlandırabilir. Tüketici abonelik iptalini, Ön Bilgilendirme Formu ve/veya Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde detayları belirtildiği şekilde seçtiği EXXEN abonelik tipine göre en az bir fatura dönemi öncesinde aboneliğin aylık yenileme dönemlerini dikkate alarak veya yıllık aboneliklerde abonelik süresi içerisinde iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.

Her yenileme dönemi geçtikten sonra yapılacak iptal talepleri bir sonraki ay için sonuç doğuracaktır.

8. YETKİLİ HUKUK

İşbu Sözleşme’nin geçerliliği, yorumlanması ve uygulanmasından doğacak sair uyuşmazlıkların çözümünde Türk hukuku uygulanacaktır.

Taraflar arası hukuki ilişkinin yabancılık unsuru taşıması halinde Tüketici, çıkabilecek tüm hukuki sorunlarda kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmadan Türk hukukunun uygulanacağını, Türk Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un kanunlar ihtilafı kaidelerinin uygulanmasını talep etmekten feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

a)EXXEN işbu Sözleşme konusu hizmetleri sunmak, daha iyi hizmet verebilmek ve Tüketici’nin beklentilerine daha uygun içerikler sağlamak amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereği işbu Sözleşme’nin ifa edilmesi kapsamında Tüketici’nin kişisel verilerinin bu kapsamda işlenmesine, aktarılmasına, saklanmasına, sınıflandırılması kabul etmektedir.

Tüketici; Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahibi olarak; kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Tüketici KVKK’nın 11. Maddesinde yer alan haklarından doğan şikayet ve taleplerini yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle kvkbasvuru@exxen.com veya exxen@hs03.kep.tr üzerinden elektronik posta adresine iletebillecektir.

EXXEN, Tüketici tarafından yapılan kişisel verilerinin işlenmesi, aktarılması ve / veya muhafaza edilmesi ile ilgili talepleri niteliğine göre en kısa sürede ve her halükarda en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Talebin EXXEN tarafından reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; Tüketici cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halükârda başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayette bulunabilir.

b) Gizlilik ve Çerez Politikası, EXXEN web sitesinde özel olarak düzenlenmiştir. Gizlilik ve Çerez Politikası hakkında detaylı bilgi edinmek için web sitesinde yayınlanan ilgili metinlerin okunması gereklidir.

10. TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Tüketici, kendisine verilen hizmete ve kişisel verilere ilişkin şikayetlerini 08502418148 nolu çağrı merkezi veya teknikdestek@exxen.com adresi üzerinden iletebilir. Ayrıca, hizmetlere ilişkin şikâyet ve itiraz başvuruları, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde, Abonenin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapılabilecektir.

11.TEBLİGAT BİLDİRİMLERİ

EXXEN Tüketici’nin bildirdiği e-posta adresi işbu Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresinin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

Taraflar, mevcut e-postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski e-postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

EXXEN, Tüketici’nin kayıtlı eposta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim e-postanın EXXEN tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra Tüketici’ye ulaştığı kabul edilecektir.

12. DELİL SÖZLEŞMESİ

Tüketici, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda EXXEN’in resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

13.İMZA VE YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme, Tüketici tarafından Sözleşme’nin okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edilmesiyle akdedilmiş olup, bu andan itibaren hüküm ve sonuç doğuracaktır. Sözleşme, Taraflardan herhangi biri tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır.

Tüketici, işbu Sözleşme’de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.